0639340700

Algemene voorwaarden Aanpoters

Datum: 27-12-2023

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen vennoot (“Opdrachtnemer, handelend onder de namen Aanpoters, Right above en Even higher”) en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Aanpoters alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1. Offerte en aanvaarding
 1. Aanpoters stelt een offerte op waarin Aanpoters aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Aanpoters aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
 2. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Aanpoters kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Aanpoters daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Aanpoters. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.
  Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Aanpoters werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Aanpoters verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 4. Het wijzigen van de Diensten na akkoord is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.
 5. In de offerte wordt de minimale duur van de samenwerking aangegeven. Wanneer de samenwerking toch eerder beëindigd wordt zullen extra kosten in rekening gebracht worden. Wanneer er opstartkosten in de offerte staan zullen die opstartkosten nogmaals gerekend worden bij eerdere beëindiging van de samenwerking dan in de offerte is afgesproken.
Artikel 2. Levering van de Diensten
 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten door Aanpoters uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Aanpoters aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Aanpoters worden verstrekt.
 3. Opdrachtgever zal Aanpoters toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts en advertentieaccounts) die Aanpoters redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. Andersom heeft Aanpoters geen verplichting om toegang te geven tot accounts: Aanpoters beheert campagnes, de Opdrachtgever niet. Aanpoters rapporteert over de resultaten.
 4. Aanpoters garandeert dat de Diensten zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Aanpoters het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Aanpoters is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
  Aanpoters is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 5. Aanpoters heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Aanpoters niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
 6. Aanpoters zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.
 7. Indien Aanpoters voor Opdrachtgever een ontwerp (zoals, maar niet beperkt tot huisstijl-, advertentie & websiteontwerp) ontwikkeld zijn er twee revisierondes. Wanneer Opdrachtgever na twee revisierondes het ontwerp afkeurt zal er meerwerk in rekening gebracht worden op basis van nacalculatie à €90,- per uur.
Artikel 3. Ontwikkeling van werken
 1. Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), heeft Aanpoters, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
Artikel 4. Oplevering en aanvaarding
 1. Indien een oplevering overeengekomen is, zal Aanpoters na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 2. Opdrachtgever dient binnen veertien dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
  Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 3. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Aanpoters zich inspannen de reden van afkeuring weg te nemen. Dit kan Aanpoters doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom veertien dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
  Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Aanpoters het gebrek kende ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.
  Eventuele levertijden worden in principe bij benadering vermeld. Overschrijding van de termijn geeft opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding. Indien de oplevertermijn een fatale termijn betreft dan wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld dan wel gedurende de overeenkomst in overleg bepaald.
 4. Als Aanpoters klaar is met het maken van een website en de Opdrachtgever de website nog dient te vullen met content wordt deze beschouwd als af en zal deze gefactureerd worden.
Artikel 5. Onderhoud en support
 1. Aanpoters zal een redelijk niveau van ondersteuning per e-mail en telefoon bieden aan Opdrachtgever bij het gebruik van de Werken door Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor ondersteuning aan eindgebruikers.
  Aanpoters heeft het recht om een webapplicatie of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Aanpoters zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling, maar is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 3. Wanneer Opdrachtgever wenst dat Aanpoters domeinregistratie, hosting en onderhoud voor de website uitvoert worden hier maandelijkse kosten voor in rekening gebracht.
 4. Wanneer Aanpoters voor Opdrachtgever een website onderhoud, zullen werkzaamheden zich beperken tot het up-to-date en werkend houden van de website. Voor het toevoegen van nieuwe features worden aparte prijzen afgesproken tussen Aanpoters en Opdrachtgever en deze vallen niet binnen het ”Website Onderhoud”.
Artikel 6. Rechten van intellectuele eigendom
 • Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten of Werken berusten na oplevering bij Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen na oplevering.
Artikel 7. Prijzen en betaling
 1. Tenzij anders is overeengekomen, zal Aanpoters voor alle werkzaamheden maandelijks factureren op basis van de genoemde bedragen zoals aangeboden in de offerte.
 2. Vanaf de overeenstemming over de offerte (bij akkoord dus) zal Aanpoters de overeengekomen maandelijkse kosten in rekening brengen.
  In geval van een vaste prijs (of eenmalige kosten) dient vijftig procent van de prijs vooraf te worden voldaan en het restant bij aanvaarding of afronding van de werkzaamheden.
 3. Wanneer een offerte of nadere omschrijving melding maakt van een vaste prijs, wordt werk niet in rekening gebracht tenzij dit buiten de omschrijving valt en hier vooraf akkoord op gegeven is.
 4. Wanneer er tijdens het uitvoeren van Diensten of Werken door Opdrachtgever nieuwe werkzaamheden ontstaan (zoals, maar niet beperkt tot, technische features aan een website, extra logo, vertalen of inzetten van extra marketingkanaal) die niet in de afgesproken offerte zijn benoemd wordt dit beschouwd als meerwerk of een uitbreiding van de Offerte. Voor het uitvoeren van het meerwerk zal ten alle tijde eerst een kostenindicatie aangeboden worden vanuit Aanpoters alvorens het meerwerk uit te voeren.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Aanpoters niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  Aanpoters zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van facturen is dertig dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur.
 7. Alle prijzen van Aanpoters zijn uitgedrukt in Euro’s – tenzij anders aangegeven – en exclusief BTW, exclusief advertentiebudget en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Opdrachtgever alle kosten verband houdende met de Producten en/of Diensten.
 8. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 9. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Aanpoters te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Aanpoters de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Aanpoters blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
 10. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 11. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 12. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende hoogte van loonkosten, sociale premies en overheidslasten, opslag- en transportkosten en assurantiepremie, grondstoffen- en andere kosten.
 13. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijzen ingaande 1 januari van ieder kalenderjaar – zo nodig achteraf – te indexeren overeenkomstig de door het centraal bureau voor de statistiek (CBS) gepubliceerde maand consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks alle huishoudens. Hierbij wordt de reeks 2015=100 gehanteerd, tenzij opdrachtnemer voor een recentere reeks kiest. Opdrachtnemer heeft het recht om in het kader van de indexering een lager indexeringsbedrag toe te passen dan het indexeringsbedrag dat correspondeert met het CPI.
 14. In plaats van de indexering van het vorige lid heeft opdrachtnemer het recht op een hogere prijsverhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen als gevolg van branchgerelateerde kostenstijgingen, per 1 januari of per andere datum.
Artikel 8. Geheimhouding
 1. Opdrachtgever en Aanpoters zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. Aanpoters zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dienstverlener zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. Aanpoters mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
Artikel 9. Naamsvermelding
 1. Aanpoters is te allen tijde gerechtigd om het werk te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie, of op een aankondiging of titelrol of website. Zonder voorafgaande toestemming is het de Opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Opdrachtnemer dit nodig acht zal de
 2. Opdrachtgever het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen werk voorzien van het copyrightsymbool met de naam van Opdrachtnemer en het jaar van de eerste openbaarmaking.
 3. Opdrachtnemer vermeldt de namen van haar Opdrachtgevers op haar website en laat in brochures en op haar website gemaakt werk zien. Als de Opdrachtgever niet bij het verstrekken van de opdracht heeft aangegeven hier principieel bezwaar tegen te hebben, wordt hiermee akkoord gegaan. Opdrachtnemer past teksten op de website direct aan en verwijdert eventuele afbeeldingen van haar website als de Opdrachtgever bezwaar tegen een bepaalde publicatie heeft.
Artikel 10. Exclusiviteit en non-concurrentie
 1. Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen, het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.
  Het is de Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van één (1) jaar na het eindigen daarvan, niet toegestaan om een werknemer van Opdrachtnemer direct of indirect in dienst te nemen, dan wel een contractuele relatie aan te gaan met een werknemer van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend.
 2. Voor iedere inbreuk op de in artikel 10.2 opgenomen bepaling, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 50.000,- per overtreding dan wel EUR 1.000,- per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen. Tot deze schadevergoeding behoren expliciet de eventuele kosten om de rechten van de Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte te handhaven – waarbij in het eerste geval deze kosten niet beperkt zullen zijn tot de vastgestelde proceskostenveroordeling – alsmede eventuele kosten om de overtreding te (doen) constateren en aansprakelijkheid vast te stellen.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
 1. Aanpoters is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Aanpoters voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden. Tevens is uitgesloten aansprakelijkheid voor schade door een gebrek in ingezette open source software bedoeld in artikel 5 lid 2 of in updates daaraan aangebracht door een leverancier van de open source software.
  In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat Aanpoters is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan hetgeen betaald is voor de twaalf maanden voorafgaand aan de maand waarin het schadebrengende feit zich voordeed. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Aanpoters.
 3. De aansprakelijkheid van Aanpoters wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Aanpoters direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Aanpoters ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Aanpoters in staat is adequaat te reageren.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Aanpoters door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Aanpoters kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 5. Campagneprestaties zijn afhankelijk van de website van Opdrachtgever. Naast het plaatsen van tracking codes zijn ook optimalisaties aan de website voor conversies nodig voor optimale resultaten. Indien de website niet in beheer van Aanpoters is zal Opdrachtgever dus aanpassingen aan de website moeten (laten) uitvoeren. Indien dat niet gedaan wordt kunnen de campagnes van Aanpoters geen optimale resultaten leveren. Aanpoters is daar dan niet verantwoordelijk voor en de werkzaamheden zullen evengoed gefactureerd worden.
Artikel 12. Garantie
 1. Aanpoters staat er niet voor in dat de Producten goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers (zoals, maar niet beperkt tot, Internet Explorer) en eventuele andere programmatuur.
  Aanpoters staat er evenmin voor in dat de Producten goed werken in samenhang met alle soorten apparatuur.
 2. Aanpoters zal zich jegens Opdrachtgever inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Producten en/of Diensten zo groot mogelijk te laten zijn. Aanpoters garandeert niet dat de Producten en/of Diensten geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik of doel, noch dat de Producten en/of Diensten zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zullen werken.
  Na oplevering van de werkzaamheden dient de Opdrachtgever direct te onderzoeken of Aanpoters de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 3. Aanpoters zal zich naar beste vermogen inspannen aan haar toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud dan wel de technische werking van de Producten en/of Diensten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen 1 (één) maand na levering gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Aanpoters zijn gemeld. Indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan Aanpoters toe te rekenen oorzaken dan zullen de kosten voor herstel volgens de gebruikelijke tarieven van Aanpoters aan Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht. Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Aanpoters uit een dergelijke reclame van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 4. Aanpoters is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 5. Aanpoters heeft geen verplichting tot herstel voor fouten of gebreken die na afloop van de in lid 4 van dit artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen Partijen een aparte overeenkomst is afgesloten waarin een dergelijke bepaling nadrukkelijk is opgenomen.
 6. Niet nakoming door Opdrachtgever van één of meer van zijn verplichtingen ontheft Aanpoters van al haar garantieverplichtingen.
Artikel 13. Duur en opzegging
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten of zoals overeen wordt gekomen in de offerte.
 2. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Aanpoters gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. Aanpoters is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 3. De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 4. In het geval van opzegging voor de afgesproken termijn zal Opdrachtgever de geleverde diensten betalen en de door Aanpoters gemaakte uren voor niet afgeronde diensten vergoeden à €90,- per uur. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
Artikel 14. Wijzigingen in overeenkomst
 1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is of een termijn van meer dan twaalf maanden kent, is Aanpoters echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
 3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Aanpoters overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Aanpoters zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Aanpoters bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
Artikel 15. Slotbepalingen
 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Aanpoters gevestigd is.
 2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 4. De door Aanpoters ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
  Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Aanpoters steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij